Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Villkor för online-rekrytering

                 
                 

                Schneider Electric använder sig av webbrekrytering. Godkänn följande villkor innan du fortsätter till jobbsökfunktionen.

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                Intresserade parter (härefter benämnda "sökande") för lediga tjänster som presenteras på Schneider Electrics personalavdelnings webbplats får ansöka online.
                Ansökan består i allmänhet av ett antal dokument, t.ex. CV och ett följebrev.
                Ansökan lämnas på särskilt plats som kräver inloggningsnamn och lösenord.
                Sökande måste bifoga personuppgifter till sin ansökan. Personuppgifter skyddas enligt direktivet "Data Processing and Freedom" 6 januari 1978 (ändring 78-17).
                Schneider Electric har i enlighet med fransk lag, gällande för koncernens huvudkontor som är placerat i Frankrike, utarbetat en integritetspolicy till skydd för lämnade personuppgifter.
                Vårt åtagande:

                1. Sökandes personuppgifter skyddas

                Schneider Electric åtar sig att följa de villkor för skydd av enskildas personuppgifter som anges i direktivet "Data Processing and Freedom" från 6 januari 1978.
                Med hänsyn härtill har Schneider Electric den 16 mars 2007 bildat en kommitté "Personal Data Protection Committee" (härefter kallad "kommittén"). Kommittén arbetar för att skydd av personuppgifter som kommer Schneider Electric till del alltid kan garanteras.
                Schneider Electric utfäster sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att personuppgifter som lämnas av en sökande alltid ska skyddas och behandlas konfidentiellt.
                Åtagandet om konfidentiell behandling innebär att tredje part inte, vare sig direkt eller indirekt, kan få tillgång till en sökandes personuppgifter i rekryteringsprocessen.

                2. Syftet med datainsamlingen

                Schneider Electric garanterar att personuppgifter som samlas in genom rekryteringssystemet enbart får användas och lagras för rekryteringsändamål.
                I den händelse att Schneider Electric skulle engagera en tredje part för att hantera ansökningar i koncernen Schneider Electrics ställe ska nämnda tredje part godkänna och underteckna ett sekretessavtal som innebär följande:

                • Följa alla föreskrifter som gäller för skyddande av personuppgifter
                • Behandla personuppgifter konfidentiellt
                • Ta hänsyn till syftet med ansökan

                3. Typ av personuppgifter som samlas in

                Personuppgifter definieras som information som gör att sökanden kan identifieras och som ger möjlighet att kontakta dem. Uppgifterna omfattar:

                • För- och efternamn
                • Adress
                • Telefon- eller faxnummer
                • E-postadress
                • Annan information som gör det möjligt att identifiera en sökande

                Schneider Electric kommer endast att samla in sådana personuppgifter som gäller sökanden och som lämnas av sökanden själv. Det innebär att det är valfritt för en sökande att lämna personuppgifter. Det viktigt att notera att i det fall en sökande utelämnar personuppgifter som är viktiga för behandlingen av dennes ansökan kan det leda till att ansökan inte behandlas.

                4. Lagringsperiod för personuppgifter

                Schneider Electric lagrar personuppgifter endast under en begränsad period som står i relation till syftet för vilket de har lämnats.
                Under inga omständigheter lagras personuppgifter längre tid än två år.

                5. Information till Schneider Electrics dotterbolag med den sökandes personuppgifter

                Schneider Electric är ett globalt företag och data som samlas in på Schneider Electrics personalavdelnings webbplats kan skickas till dotterbolag över hela världen. En sökande måste aktivt godkänna detta förfarande. Sökanden ombeds att markera en kryssruta för godkännande.

                6. Cookies

                Användningen av cookies innebär inget säkerhetsproblem eftersom dessa endast sparas i arbetsminnet och inte på hårddisken. Dessutom raderas de så snart webbläsarsessionen avslutas.

                7. Rättigheten att hämta, korrigera eller återta medgivande att använda personuppgifter

                Den som skickar en ansökan via Schneider Electrics personalavdelnings webbplats ska automatiskt tilldelas en "Personlig CV-sida".
                För att öppna sin personliga CV-sida krävs inloggningsnamn och lösenord. Den sökanden väljer sina inloggningsuppgifter vid registreringen. I den händelse att någon förlorar sitt inloggningsnamn eller lösenord går det snabbt att hitta det på webbplatsen genom att klicka på länken Inloggningshjälp i "Inloggningsområdet". Ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter kommer att skickas till den sökande.
                Sökanden har rätt att hämta, ändra och ta bort insamlade uppgifter enligt följande:
                Rätt att hämta: Kopior av all information som avser sökanden, i synnerhet de personuppgifter som har samlats in, får beställas av den sökande som vill ta sin rätt i anspråk. En kopia av nämnda data tillställs den sökande utan kostnad under villkor att sagda begäran inte är uppenbart oskälig. I detta hänseende måste sökanden kontakta webmaster.
                Rätt att ändra: Sökanden måste öppna sin personliga CV-sida. Där kan den sökande göra sina ändringar online.
                Rätt att ta bort: Sökanden måste skicka sin begäran om borttagande till webmaster.
                Eventuella frågor angående detta dokument skickas via e-post till följande adress:
                global-personal-data-committee@schneider-electric.com