Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är halogener och varför skadar de miljön?

Faran för både hälsa och miljö vid användning av halogeninnehållande flamskyddsmedel i plastmaterial har uppmärksammats mycket under senare år. Problemet med dessa ämnen är att de kan upptas och lagras i levande organismer ("bioackumulerande"), de bryts ned mycket långsamt och de är giftiga.

RoHS
RoHS pekar ut och förbjuder användningen inom EU av sex ämnen (kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, PBB och PBDE) inom vissa produktområden. Två av dessa sex ämnen är halogeninnehållande flamskyddsmedel, nämligen PBDE och PBB.

REACH
REACH lagstiftningen har definierat en speciell lista över extra hälso- och miljöbelastande substanser, benämnd ”Substances of Very High Concern” (SVHC). I denna lista återfinns ytterligare ett bromerat flamskyddsmedel (HBCDD, hexabromocyclododekan).

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?