Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Trancent Merten, varför tänder lamporna men släcks omedelbart när man tar bort handen från strömbrytaren ?

Insatsen har en vridomkopplare med olika lägen för tidsstyrning, tryck-knappfunktion respektive ON/OFF. Sannolikt står vridkopplaren på tryckknappfunktion (T) men ska ställas i läge ON/OFF (S). För att komma i läge  ON/OFF (S) vrids omkopplaren så långt det går medurs.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?