Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Default Alternative Text

   Miljöcertifieringar

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Miljöengagemang och en strävan mot ett hållbart företagande kan med fördel synas utåt. Genom att miljöcertifiera din byggnad ger du både dig själv, dina ägare och dina kunder ett bevis på att du arbetar aktivt med miljö och hållbarhetsfrågan. Vi kan hjälpa dig både med analys, planering och genomförande.
   • Lösningar

    Idag finns ett flertal olika certifieringssystem på marknaden som utvärderar olika kontrollpunkter i eller i anslutning till byggnaden. Att certifiera sin byggnad innebär en kvalitetsstämpel som verifierar att fastighetsägaren arbetar aktivt med energi-, miljö- och hållbarhetsfrågor. En certifiering innebär också att byggnadens värde ökar samtidigt som den blir mer attraktiv för hyresgäster.
   • Mervärden

    Vi hjälper dig utvärdera vilken certifiering som passar ert företag och er byggand bäst för att sedan se till att ett genomförande och uppföljning sker så smidigt som möjligt.
   • Varför Schneider Electric?

    Schneider Electric är sedan 2009 medlem i Sweden Green Building Council (SGBC) och arbetar aktivt med att hjälpa fastighetsägare runt om i landet med att certifiera sina byggnader enligt en mängd olika miljöcertifieringssystem.
   Default Alternative Text

   GreenBuilding-stödjande företag

   Green Building

   Certifieringssystemet Green Building är ett system initierat av EU med syfte att påskynda energieffektivisering i lokalbyggnader. För att kunna bli certifierad krävs att energianvändningen av fastighetsel och uppvärmning har minskat med 25% i förhållande till Byggverkets byggregler (BBR) eller ett uppmätt referensår. Fastighetsägaren måste också ha implementerat ett energiledningssystem som sätter upp riktlinjer för företagets arbete med genomförande och uppföljning av energibesparande åtgärder.

   Schneider Electric är sedan 2009 ett GreenBuilding-stödjande företag och hjälper fastighetsägare att certifiera byggnader och bli Green Building Partners. Som Green Building Partner blir fastighetsägaren en ambassadör för Green Building och säkerställer genom årliga uppföljningar samtidigt att byggnadens energianvändning bibehålls på den nya lägre nivån. Certifieringssystemet Green Building är ett system initierat av EU med syfte att påskynda energieffektivisering i lokalbyggnader. För att kunna bli certifierad krävs att energianvändningen av fastighetsel och uppvärmning har minskat med 25 % i förhållande till Byggverkets byggregler (BBR) eller ett uppmätt referensår. Fastighetsägaren måste också ha implementerat ett energiledningssystem som sätter upp riktlinjer för företagets arbete med genomförande och uppföljning av energibesparande åtgärder.

   Miljöbyggnad

   Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system utvecklat av forskare och företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Syftet med Miljöbyggnad är att effektivisera energianvändningen, förbättra inneklimatet samt minska användningen av byggvaror med farliga ämnen. Utvärderingen görs genom 16 olika indikatorer som vägs samman och ger byggnaden ett av slutbetygen; Klassad (når ej upp till kraven i BBR), Brons, Silver eller Guld.

   En certifiering enligt Miljöbyggnad ger fastighetsägaren en total genomsyn av fastigheten inom de tre viktiga områdena energi, inneklimat och material. Gäller certifieringen en nybyggnation eller ombyggnad kan fastighetsägaren göra aktiva val redan i projekteringsskedet för att få en så effektiv och säker byggnad som möjligt. För befintliga byggnader får fastighetsägaren en nulägesanalys som är en bra grund att stå på för att kunna sätta upp en strategisk plan för det fortsatta arbetet med byggnaden.
   BREEAM

   BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett är ett utav de äldsta och mest använda certifieringssystemen med över 200 000 certifierade byggnader i hela värden. Utöver certifiering av byggnader kan även hela stadsdelar eller driften av en fastighet certifieras. I Sverige lanserades år 2013 en anpassad svensk certifieringsmanual (BREEAM-SE) för att anpassa utvärderingen av lokalbyggnader till
   svenska förhållanden.

   Den svenska manualen utvärderar hållbarhetsprestanda inom tio olika områden och tar hänsyn till allt ifrån materialval, energianvändning, inneklimat och bibehållandet av närområdets ekologi till avfallshantering och transporter via t.ex. kollektivtrafik och cykel. En certifiering enlig BREEAM ger byggnaden ett högre värde och gör den jämförbar på en internationell marknad. Byggnaden minimerar också påverkan på miljön både under själva byggfasen och under hela byggnadens livslängd.
   LEED

   LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999.

   LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.